Проект "Овладяване на местните бизнес общности "

Проект "Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал",

Ръководството на СРС Плевен взе участие в групова дискусия по метода на мозъчната атака, която се проведе на 27.06.2019 г. в  Плевен от институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ). Това събитие  е част от  проект "Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал", Целта на мозъчната атака беше да проучи и анализира ситуацията в трите целеви региона относно потенциала за мобилизация на трудовия ресурс на пенсионерите и тяхната реализация на пазара на труда, за участие им в доброволчески инициативи, както и за възможностите, които трудовата миграци  я предоставя. По време на сесията   се дефинираха проблемите, пред които са изправени местните общности и бизнеса по отношение използването на наличната работна сила, пречките, които стоят пред пенсионерите за участие на трудовия пазар, и последствията за региона. Също така предмет на проучването е  как бизнеса, пенсионерите и местните власти реагират на стимулите и ограниченията на средата за трудова мобилизация и реализация. Важна част от брейнсторминга бе да се получи обратна връзка за темите, които представляват интерес и  които да са фокус при подготовката и структурирането на програмата на последващите регионални форми.